تبلیغات
بهداشت حرفه ای (occupational health ) - چک لیست چیست ؟

امروز:

چک لیست چیست ؟

» نوع مطلب : چک لیست ،ایمنی در صنعت ،

طبق تعریف چک لیست (فهرست کنترل) فهرست از پیش تهیه شده سؤالات یا دستوراتی است كه باید برای رسیدن به یك هدف خاص به اجرا درآید. در حقیقت چك لیست راهنما فرم استانداردی است كه مدیران را هنگام اتخاذ یك تصمیم یاری می دهد و از مورد توجه قرار گرفتن كلیه اطلاعات یا تلفیق آنها مطمئن می كند. چك لیست های راهنما از طریق كاهش پراكندگی در قضاوت های مدیران سبب افزایش انطباق رسیدگی ها با ضوابط مؤسسه و سازمان می شود. از آنجایی كه چك لیست ها باید برای هر سازمانی به طور جداگانه تهیه شود. لذا لازم است برای شناسایی و بررسی جوانب سازمان پژوهشی دانشگاه ها چك لیست های ویژه تهیه گردد كه در فعالیت های پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد.

 هدف این مقاله ارایه چك لیست هایی است در ارتباط با فعالیت های متنوع كه لزوماً در بخش های مختلف حوزه های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه انجام می شود .

لازم به ذکر است چک لیست ها به مرور به این بخش اضافه خواهند شد .

                                 

 

  چک لیست ایمنی محیط آزمایشگاه
 • آیا قبل از ترك آزمایشگاه دست هایتان را می شویید؟
 • آیا در آزمایشگـاه از روپوش مخصوص، ماسك/عینک ایمنی، دستكش و كفش و ... استفاده می كنید؟
 • آیا علائم خطر مناسب و شماره تلفن های تماس اضطراری در آزمایشگاه نصب شده است؟
 • آیا همة ظروف آزمایشگاهی موجود در آزمایشگـاه شما دارای برچسب ویژه هستند؟ آیا با مفاهیـم برچسب ها آشنا هستید؟
 • آیا مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه شما به روش مناسبی ذخیره و نگهداری می شوند؟
 • آیا نحوة جابجایی و استفاده صحیح از مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به شما آموزش داده شده است؟
 • آیا در مورد محل نگهداری و استفاده (صحیح) از وسایـل ایمنی (دوش، چشم شوی، انواع هود و غیره) در آزمایشـگاه، آموزش های لازم را دیده اید؟
 • آیـا از روشهای اضطراری در صورت تماس با مواد شیمیایـی (خطرناك)، نشت و ریـزش مواد، آتش سوزی یا انفجـار آگاهی دارید؟
 • آیا نحوه تفكیك و دفن مواد شیمیایی مورد استفاده (در آزمایشگاه) را می دانید؟
 • آیا همة تجهیـزات كنترل كننـدة الكتـریكی/مكانیكی (برای مثال هودهای بخار) سالم هستند؟
 • آیا می دانید بعد از پایان ساعات كاری روزانه، چه كسی را (و چگونه) در جریان حضور خود در آزمایشگاه قرار دهید؟
 • آیا در دوره هـای آمـوزشی ویـژه آزمایشگاه كه توسـط سرپرست آزمایشگاه (استـاد راهنما) دایر می گردد، شركت می کنید؟

 


نوشته شده در : 1388/09/27  توسط : س . الف .    --() .

برچسب ها: چک لیست ، فهرست کنترل ، مدیریت ، صنعت ، سازمان ، آزمایشگاه ، مواد شیمیایی ، Check List ،